top of page

Whistleblowing

Co je whistleblowing

Whistleblowing je termín používaný v obecné rovině pro jednání, kdy jednotlivec (oznamovatel) informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem jiné činnosti pro zaměstnavatele.

 

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („Zákon“) je společnost Vuch s.r.o., IČO: 045 22 150, sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim („Společnost“), povinna od 15. 12. 2023 zavést tzv. vnitřní oznamovací systém (whistleblowing linku) pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 Zákona.

Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty našeho podnikání a naší firemní kulturu, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Náš vnitřní oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

 

Společnost výslovně vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Společnost výslovně upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem ve smyslu Zákona, za kterou lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Jak využít whistleblowing linku

Whistleblowing linku lze využít ústně či písemně níže uvedeným způsobem:

1. Elektronickým nástrojem:

Prostřednictvím elektronického nástroje na odkazu: https://truster.cz/l/vuch-s-r-o

2. E-mailem:

Na e-mailovou adresu příslušné osoby: whistleblowing@vuch.cz

3. Písemně poštovní doručovací službou s označením a na adresu:

Ochrana oznamovatelů – k rukám Compliance officera – neotvírat

Vuch, s.r.o.

Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

4. Osobně po předchozí domluvě:

V kanceláři Compliance officera na adrese Vuch, s.r.o., Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, po předchozí domluvě na tel. čísle 773 697 794

5. Telefonicky

Telefonicky na telefonním čísle: 773 697 794

Obsah hovoru musí být zaznamenán a na začátku hovoru musí jasně zaznít, že se jedná o oznámení dle Zákona.

6. Ministerstvu spravedlnosti

Oznamovatel je oprávněn učinit oznámení dle Zákona Ministerstvu spravedlnosti, a to ústně nebo písemně, způsobem zveřejněným Ministerstvem spravedlnosti na jeho webových stránkách zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

bottom of page